Kvalitní řazení Kvalitní řazení
Ověřené obchody Ověřené obchody
Stovky eshopů Stovky eshopů
Stovky eshopů Statisíce produktů
Skopírované

Podmínky použití

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Před použitím webových stránek se prosím seznamte s následujícím dokumentem (dále jen jako „Podmínky“). Používáním webu www.marklous.cz  (dále jen „Webové stránky) projevujete s níže uvedenými Podmínkami svůj souhlas.

Webové stránky provozuje společnost Marklous s r.o., Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05817501, (dále jen „provozovatel“). Provozovatel tyto Podmínky může změnit nebo upravit bez předchozího upozornění. Vzhledem k tomu doporučujeme, abyste si tyto Podmínky pročetli vždy, když na Webové stránky vstupujete nebo je užíváte. Užívání Webových stránek po provedení změn těchto Podmínek znamená, že souhlasíte se změněnými Podmínkami. Pokud na Podmínky nechcete přistoupit, nemůžete Webové stránky užívat. Provozovatel výslovně odmítá jakékoliv podmínky navržené vámi, které doplňují nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami; takové podmínky jsou neplatné a neúčinné.

1.1 Webová stránka marklous.cz pouze poskytuje informace pro uživatele a není internetovým obchodem a neodpovídá za správnost údajů od partnerů, a to včetně cen, popisků, velikostí, dostupností či přesnosti fotografií. Před každým nákupem doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách obchodu, na které jste z webové stránky marklous.cz přesměrováni. Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a marklous.cz za ně nenese zodpovědnost.

 

2. UŽÍVÁNÍ STRÁNKY A SLUŽBY

2.1 Rozmnožování dokumentů z webových stránek je povoleno pouze jako informace pro osobní a soukromé účely. Jakékoli rozmnožování či používání kopií vytvořených pro jiné účely je zakázáno a podléhá předchozímu povolení ze strany Společnosti. V každém případě musí být na kopii informací z naší webové stránky být uveden zdroj a náležitý odkaz na vlastníka. Pokud není stanoveno jinak, jsou názvy společností, loga, produkty a značky uvedené na webové stránce ve vlastnictví Společnosti, nebo podléhají právům na užívání, rozmnožování či reprezentování/komunikaci s veřejností, jež jí byly za těmito účely uděleny. Bez předchozího písemného svolení Společnosti nejste oprávněni je používat. Poskytovatel je taktéž oprávněn právo k užití příspěvků udělit třetí osobě.

2.2 Veškerý obsah webových stránek je poskytován bez záruky a Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním webových stránek, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

2.3 Příspěvky, texty, informace o produktech atd. se stávají majetkem společnosti Marklous s.r.o. okamžikem jejich předání poskytovateli služby. Práva k těmto příspěvkům, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům. Uživatel se vložením Příspěvku nebo jakéhokoliv textu vzdává nároku na jakoukoliv odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených příspěvků.

2.4 Poskytovatel je oprávněn odstranit jakýkoli text nebo příspěvek přidaný klientem bez uvedení důvodu.

2.5 Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání jakékoliv potíže ze straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Taktéž při poskytování služby může dojít k výpadkům, omezení služby, její přerušení nebo snížení kvality služby.

2.6 Uživatel prohlašuje, že umístěním příspěvků, textů a ostatních informacích a zpřístupněním takového obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

2.7 Poskytovatel si vyhrazuje měnit minimální ceny za proklik na všech zařízeních.

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

3.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3.2 CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

 

3.3 JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při V případně při zřízení uživatelského účtu.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

3.4 Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Uživatel má možnost dát nepodmíněný souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami na adresu uživatele. Zároveň má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

3.5 Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností. Pokud nám udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

 

3.6 VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

V případě, že:

máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

V případě, že:

můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

3.7 SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Vaše údaje pro nás zpracovává pouze společnost Owlcure s.r.o., IČ: 05333687, která zasílá reklamní sdělení.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

4. PLATBY

Každý obchod si může po zaregistrování nabít kredit z kterého se postupně odečítají částky za každý uskutečněný proklik z našich stránek na stránky produktu na konkrétní E-shop. Minimální ceny za proklik jsou viditelné po zaregistrování zde: https://klient.marklous.cz/ v záložce CPC->CPC nastavení kategoriií. Každý E-shop si může zvednou základní cenu prokliku pro desktop dle uvážení a tím posunout své produkty na přední pozice v katalogu https://marklous.cz/. Cena za proklik pro mobilní zařízení je automaticky vypočítána na základě ceny prokliku pro desktop. Taktéž je možné zvyšovat základní cenu za proklik pro jednotlivé produkty a ne pro všechny kategorie a tím posunout na přední pozice pouze produkty, které konkrétní E-shop chce. Zvyšování ceny prokliku na konrétní produkty naleznete po zaregistrování zde: https://klient.marklous.cz/ v záložce CPC-> CPC nastavení produktů.

5. SOUBORY COOKIES

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

                      Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 19.8.2019